Egalitate de șanse

I. Politica de egalitate de șanse și de tratament – promovarea egalității de șanse și de tratament, eliminarea discriminării directe și indirecte și de accesibilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

 1. numirea Responsabilului cu aplicarea atribuțiilor specifice domeniului egalității de șanse și de tratament, egalității de gen, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități:
  • existența unui Responsabil cu privire la egalitatea de șanse.
 2. elaborarea angajamentului conducerii cu privire la dezvoltarea planului de egalitate de șanse, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități:
  • existența angajamentului scris al conducerii întreprinderii.
 3. comunicarea la nivelul întreprinderii privind dezvoltarea planului:
  • existența comunicărilor scrise către personalul întreprinderii.
 4. elaborarea Politicii de egalitate de șanse și de tratament, de egalitate de gen, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități:
  • existența Politicii de egalitate de șanse, de nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități.
 5. implementarea Planului de acțiune:
  • analiza conformității planurilor de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități, cu strategiile specifice existente și aprobate.
 6. monitorizarea și evaluarea:
  • existența rapoartelor de evaluare.

II. Cariera profesională – recrutarea, remunerarea, promovarea și formarea profesională a angajaților cu respectarea principiilor egalității de șanse

 1. revizuirea politicilor și procedurii de recrutare și selectare a noilor angajați pentru a asigura egalitatea de șanse și de tratament, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (analiză periodică):
  • procentajul femeilor, bărbaților, persoanelor vârstnice și cu dizabilități angajate.
 2. elaborarea procedurii interne privind promovarea, inclusiv ocuparea funcțiilor de conducere în condițiile asigurării egalității de șanse și de tratament, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități:
  • procentajul femeilor, bărbaților, persoanelor vârstnice și cu dizabilități în funcții de conducere.
 3. elaborarea și implementarea planurilor de formare continuă și dezvoltarea carierei fără discriminări de orice natură:
  • procentajul femeilor, bărbaților, persoanelor vârstnice și cu dizabilități participanți la programe de formare.
 4. elaborarea procedurii interne privind asigurarea tratamentului egal la sănătate și securitatea în muncă:
  • existența procedurii interne.

III. Echilibrul între viața profesională și viața privată sau de familie

 

 1. revizuirea politicilor, procedurilor privind organizarea muncii, condițiile de muncă și mediul de lucru pentru a asigura egalitate de șanse și de tratament, nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități:
  • existența procedurii interne.
 2. revizuirea politicilor, procedurilor și a dispozițiilor privind concediile, modalitățile speciale de organizare a timpului de lucru (organizarea timpului de lucru cu timp parțial, împărțirea locurilor de muncă, telemuncă, program de lucru flexibil etc.):
  • existența și numărul măsurilor adoptate în vederea asigurării concilierii vieții profesionale și celei private (ex.: flexibilitatea timpului și spațiului de lucru, zile libere etc.);
  • Numărul măsurilor întreprinse pentru crearea unor spații de lucru care să respecte egalitatea de șanse și de tratament între femei, bărbați, persoanelor vârstnice și cu dizabilități (organizare birouri, spații comune, toalete etc.).

IV. Prevenirea hărțuirii de orice natură

 

 1. elaborarea politicii privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă:
  • existența procedurii.
 2. numirea Responsabilului cu identificarea, prevenirea și acționarea în situații de hărțuire:
  • existența unei persoane responsabile cu identificarea prevenirea și acționarea în situații de hărțuire.
 3. dezvoltarea unui sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuire și discriminarea pe criterii de gen la locul de muncă, în scopul asigurării unui acces real al victimelor la toate etapele administrative și judiciare prevăzute de lege și îndrumarea acestora pe întreg parcursul derulării acestor proceduri:
  • existența sistemului confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuirea de orice tip și discriminarea pe criterii de gen la locul de muncă.
 4. realizarea de acțiuni în scopul evitării și eliminării acțiunilor și hărțuirilor de orice tip:
  • sensibilizarea în scopul evitării hărțuirii și discriminării din partea persoanelor aflate în funcții de conducere sau a personalului;
  • număr de persoane participante la acțiuni/ sesiuni de informare.

(*) Directorul General/Administratorul/Departamentul de Resurse Umane se asigură de punerea în aplicare a prezentului Plan de Acțiune și de actualizările ulterioare ale acestuia, în acord cu legislația în vigoare.

DEFINIȚII ȘI CADRU LEGAL 

Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile. Se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru toți cetățenii indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu.

 Egalitatea de șanse între femei și bărbați – se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru femei și bărbați. Prin egalitate de șanse între femei și bărbați se înțelege „luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora” (Legea 202/2002).

ORDONANȚĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare**)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24129

Articolul 2(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.(2) Dispoziția de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înțelesul prezentei ordonanțe.(3) ) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanțe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), față de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare.